logo
فروشگاه زیتون داود رشیدی
فروشگاه زیتون داود رشیدی

سابقه کشت زیتون در ایران

کشت زیتون در ایران سابقه ای بسیار طولانی دارد. به طوریکه ایران را یکی از خاسـتگاههای اصـلی درخـت زیتون در جهان میدانند.با وجود این گذشته طولانی، کشت زیتون در ایـران تـا دو دهـه پیش در عمل محدود به استانهای گیلان (منطقه رودبار)، زنجان (منطقه طارم) و تا حدودی اسـتان قـزوین بود. اما در سال 1372وزارت جهاد کشاورزی طرح اصلاح و توسعه باغهای زیتون کشور را در قالب طـرح طوبی به اجرا درآورد و در نتیجه ی این طرح سطح زیر کشت زیتون از حدود 4400هکتار به بـیش از 103هزار هکتار در سال 1390رسیده است. ضمن اینکه کشت زیتون از سه استان بـه 26اسـتان گسـترش پیـدا کرده است.از این میزان باغ 41هزار هکتار آن بارده بوده که در مجموع سالیانه حدود 100هزار تـن زیتـون برداشت میشود.
شناسایی ارقام زیتون یکی از صفات ویژه زیتون، انعطاف پذیری و قابلیت سازش آن با مناطق مختلف جغرافیایی جهان است. این موضوع سبب شده که زیتون بیشـترین تعـداد رقـم را بـین میوه هـای کشـت شـده در جهـان داشـته باشـد. به گونه ای که تا سال 2008تعداد رقمهای زیتون ثبت شده در 54کشور دنیا به 1250رقم رسیده است.
* صفات مطلوب یک رقم زیتون برخــی از ویژگیهــا بــرای مطلوبیــت یــک رقــم ارائــه شــده اســت کــه تعــدادی از آنهــا بــه شــرح زیــر میباشد:
-زود به بار نشستن
-پر بار بودن و سال آوری کم
-سازگاری با برداشت مکانیزه
-مقاومت به آفات و شرایط نامساعد
-بالا بودن کمیت و کیفیت روغن(مخصوت نمونه های روغنی)
-شکل مناسب میوه و درصد بالای گوشت به هسته (مخصوص نمونه های کنسروی)
دیدگاه‌ها (۰)

*
*