logo
فروشگاه زیتون داود رشیدی
فروشگاه زیتون داود رشیدی

تقلب در روغن زیتون

بـه واسـطه قیمـت بـالای روغـن زیتـون،ایـن روغـن همـواره در معـرض تقلـب قـرار دارد. دو نــوع از تقلــب در روغــن زیتــون بکــر،یکــی مخلــوط کــردن روغــن زیتــون بکــر بــا روغنهــای زیتــون دارای ارزش پایین تـر مثـل روغـن زیتـون تصـفیه شـده یـا روغـن تفالـه زیتـون و دیگـری اخـتلاط ایـن روغن با روغنهای گیاهی دیگر ممکن است صورت بگیرد.(Dourtoglouetal.,2003)عوامل متعددی که بر ویژگیهـای روغـن زیتـون بکـر تـاثیرمـیگذارنـد شـامل رقـم زیتـون، ویژگیهـای اقلیمــی محــل کشــت زیتــون، مــدیریت باغبــانی، درجــه رســیدگی زیتــون، و اثــر آفــات و حشــرات روی میوه زیتون میباشند(Ingleseetal.,2011).
روشهای متعددی برای تعیین شناسایی و تعیین اصالت روغن زیتون پیشنهاد شـده اسـت کـه از آن جملـه میتوان به شناسـایی ترکیـب اسـیدهای چـرب، شناسـایی ترکیبـات اسـترولیو تـری تـرپن دی الکلهـا (اریترودیول و اووائول)،شناسایی ترکیبات پلی فنولیک، شناسایی ترکیبات تری آسیل گلیسرولی و تعیـین ∆ECN42 اشاره کرد.
دیدگاه‌ها (۰)

*
*