logo
فروشگاه زیتون داود رشیدی
فروشگاه زیتون داود رشیدی

تاریخچه کشت و تولید زیتون

سابقه کشت زیتون در جهان چندان معلوم نیست،اما آنچه مشخص است در حدود شش تا هفت هـزار سـال پیش درخت زیتون به گونه ای که امروزه شناخته میشود، در ایران باستان و منطقه بین النهرین کشت میشده است(Boskou, 1996).درخت زیتون سـپس بـه سـرزمینهایی کـه سـوریه و فلسـطین امـروزی را تشـکیل می دهند گسترش پیدا کرده است.منابع دیگر اشاره میکنندکـه قـدمت هاونهـا و پرسهـای سـنگی جهـت استخراج روغن از زیتون به هزاره چهارم تا پنجم قبل میلاد برمیگردد. یکی از قدیمیترین اسناد مربوط به زیتون در جهان لوح سنگی متعلق به هزاره دوم قبل از میلاد است که در شوش یافت شده و در آن مقرراتی مربوط به تجارت محصولات کشاورزی و از جمله روغـن زیتـون آورده شده است.در مصر باستان روغن زیتون فقط برای سوزاندن در مراسم مذهبی و کـاربرد دارویـی بـه عنـوان پماد استفاده میشد.فینیقیها کشت درختان زیتون را در هزاره اول قبل از میلاد توسعه دادنـد و بـه واسـطه اینکه بازرگانان قابلی بودند درخت زیتون را به کشورهای دیگر مثل لیبی، تونس ، سیسیل ، فرانسه و اسپانیا منتقل کردند.

دیدگاه‌ها (۰)

*
*