logo
فروشگاه زیتون داود رشیدی
فروشگاه زیتون داود رشیدی

روغن زیتون چیست؟

روغن شناسی بدون شک شما هم روغن‌های زیادی می‌شناسید مثل روغن زیتون، روغن آفتابگردان، روغن کلزا، روغن سویا و غیره. با وجود اینکه روغن‌ها آوازه‌ی خوبی ندارند اما حقیقت این است که انتخاب روغن خوب تأثیر زیادی در سلامتی ما دارد.
روغن حاصل از میوه درخت زیتون است که منحصرا توسط روشهای مکانیکی به دست آمده و هیچ گونه عمل آوری شیمیایی مثل استخراج با حلال یا استریفیکاسـیون مجـدد یـا اخـتلاط بـا سـایر روغنها بر روی آن انجام نشده باشد.
 
این روغن به چند گروه تقسیم میشوند:
 
روغن زیتون بکر
 
روغن زیتون تصفیه شده
 
روغن تفاله زیتون
 
روغن زیتون بکر: روغنی است که از میوه درخت زیتون و توسط روشهای مکانیکی یا سایر روشهـای فیزیکـی در شـرایط معین به ویژه از نظر دمایی که سبب تغییر در ماهیت آن نشود استخراج شده و هیچ گونـه فـراوری بـه جـز شستشو، صاف کردن و جداسازی بر روی آن انجام نشده باشد.
روغن زیتون بکر خود به چند گروه تقسیم میشود:
 
روغن زیتون فرابکر حداکثر اسیدیته آزاد این روغن بر حسب اولئیک اسید نباید بیشتر از8/0گرم در هر 100گرم روغن باشد.
 
روغن زیتون بکر درجه یک حداکثر اسیدیته آزاد این روغن بر حسب اولئیک اسید نباید بیشتر از 2گرم در هر 100گرم باشد.
 
روغن زیتون بکر معمولی حداکثر اسیدیته آزاد این روغن بر حسب اولئیک اسیدنباید بیشتر از 3/3گرم در هر 100گرم باشد.1
 
روغن زیتون بکر لامپانت اسیدیته آزاد این روغن بر حسب اولئیک اسید بیشتر از 3/3گرم در هر 100گرم میباشد.این روغن از میوه های ناسالم به دست آمده یا حاصل شرایط نگهداری و حمل و نقـل نامناسـب میباشـد و باید قبل از مصرف تصفیه شود.1
 
روغن زیتون تصفیه شده روغن زیتون به دست آمده از عملیات تصفیه روغن زیتون بکر میباشـد بـه گونـه ای کـه سـبب تغییـر در ساختار اولیه گلیسریدیآن نشده باشد. اسیدیته آزاد آن نباید بیشتر از 3گرم در هر 100گرم باشد.
روغن تفاله زیتون روغن حاصل از استخراج روغن توسط حلالها یا سایر روشهای فیزیکی از تفاله زیتون میباشد.
روغن شناسی
دیدگاه‌ها (۲)

*
*

  یک نویسنده‌ی دیدگاه در وردپرس پاسخ

  سلام، این یک دیدگاه است.
  برای شروع مدیریت، ویرایش و پاک کردن دیدگاه‌ها، لطفا بخش دیدگاه‌ها در پیشخوان را ببینید.
  تصاویر نویسندگان دیدگاه از Gravatar گرفته می‌شود.

   vendadadmin پاسخ

   بررسی پاسخ دیدگاه